W dniach 12, 19 i 25 listopada klasy pierwsze i trzecie gimnazjum uczestniczyły  w prelekcjach ze Strażą Miejską i Policją z Siemianowic Śl.w ramach założeń Programu Profilaktycznego.

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską i Policję w Siemianowicach Śl. obejmuje promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Jego celem jest inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Dzięki zorganizowaniu tych prelekcji, uczniowie mieli możliwość poznania przepisów odnośnie odpowiedzialności prawnej nieletnich, skutków cyberprzemocy, zażywania dopalaczy, alkoholu i nikotyny.

W prezentowanych filmach poruszono problem podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i dopalacze. Poruszono również temat, w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty, jakie niebezpieczne zachowania podejmują po ich spożyciu (np. łamanie prawa, agresja, kontakty seksualne, itp.) Ukazano mechanizm działania nacisku grupowego, który wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę.

Nieznajomość przepisów prawa, nie zwalnia nas z obowiązku ich przestrzegania, dlatego bardzo ważne jest uświadamianie młodzieży istnienia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Beata Kantor