Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Siemianowice Śląskie 31.08.2018 r.

Zarządzenie Nr 1/2018-2019

                                                                                                      Dyrektora Szkoły PSP  SRKAK , KLO
w Siemianowicach Śląskich
z dnia 31.08.2018

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018\2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018\2019 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w dniach:

  1. 2 listopad 2018
  2. 2 styczeń 2019
  3. 2 maj  2019
  4. 29, 30 kwiecień 2019

dla Publicznego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

  1. 2 listopad 2018
  2. 2 styczeń 2019
  3. 10, 11, 12 kwiecień 2019
  4. 2 maj  2019
  5. 29, 30 kwiecień 2019

§2

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły ww. dniach, które znajdują się w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2017 r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach, zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 mgr Jolanta Latkowska – Buda