Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Siemianowice Śląskie 29.08.2017r

Zarządzenie Nr 1/2017-2018

Dyrektora Szkoły PG  SRKAK , KLO
w Siemianowicach Śląskich
z dnia 29.08.2017

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), zarządzam, co następuje:

1. Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017\2018
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w dniach:

 1. 2 listopad 2017
 2. 30 kwiecień  2018
 3. 2 maj 2018
 4. 4 maj  2018
 5. 1 czerwiec 2018

dla Publicznego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

 1. 2 listopad 2017
 2. 18,19, 20.04.2018 Egzaminy Gimnazjalne
 3. 30 kwiecień  2018
 4. 2 maj 2018
 5. 4 maj  2018
 6. 1 czerwiec 2018

2. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły w ww. dniach, które znajdują się w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

3. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2017 r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach, zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Jolanta Latkowska – Buda