Regulamin rekrutacji

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Według Statutu Szkoły

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im terminu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rodzice uczniów przyjmowanych do szkoły akceptują katolicki charakter szkoły
3. Rodzice uczniów przyjmowanych do pierwszej klasy składają zgłoszenie do Dyrektora Szkoły. Zgłoszenia należy składać na odpowiednich drukach w terminie do 31 marca każdego roku.

3a. Jeżeli szkoła, po weryfikacji zgłoszeń, dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, a liczba wniosków jest większa, niż liczba miejsc do wykorzystania, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza rejonu.
3b. Kryteria rekrutacyjne do I i kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego:

1) W I etapie rekrutacji przeprowadzanej w szkole w oparciu o złożone wnioski brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) Wielodzietność rodziny (troje i więcej dzieci) – 2 pkt
b) Niepełnosprawność dziecka będącego kandydatem – 2 pkt
c) Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka będącego kandydatem – 2 pkt
d) Niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka będącego kandydatem – 2 pkt
e) Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka będącego kandydatem – 2 pkt
f) Samotnie wychowujący rodzic – 2 pkt
g) Dziecko objęte pieczą zastępczą – 2 pkt

2) Łączna liczba punktów do zdobycia w I etapie rekrutacyjnym wynosi 14 pkt.
3) Jeśli po I etapie rekrutacji liczba przyznanych punktów rekrutacyjnych wskazuje na równorzędny wynik u wielu dzieci i liczba chętnych jest z tego powodu nadal większa niż liczba miejsc, lub są jeszcze wolne miejsca w klasach pierwszych, przeprowadza się II etap rekrutacji, który zawiera następujące kryteria:

a) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację szkolną w tej samej szkole – 10 pkt.
b) rodzice dziecka zamieszkują z dzieckiem w Siemianowicach Śląskich – 3 pkt.
c) dogodne położenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt.
d) w obwodzie zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

4. Łącznie w drugim etapie kandydat może zdobyć dodatkowo 22 pkt.
5. Jeśli po zakończonej rekrutacji szkoła posiada wolne miejsca w klasach pierwszych, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, z zastosowaniem kryteriów jak wyżej.
6. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor, który wyznacza również przewodniczącego komisji.
6a. Do zadań komisji należy:

1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
2) Ustalenie i podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

6b. Wyniki pracy komisji rekrutującej dzieci do klas pierwszych podaje się do publicznej wiadomości dnia 15 kwietnia, lub kolejnego powszedniego dnia, jeśli 15 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, (do 15 lipca w postępowaniu uzupełniającym) w formie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie dnia 25 kwietnia lub kolejnego powszedniego dnia, jeśli 25 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy (do 25 lipca w postępowaniu uzupełniającym) w formie listy przyjętych i nieprzyjętych (imiona, nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia i informacje o zakwalifikowaniu bądź nie, a także informację o liczbie wolnych miejsc, jeśli takowe są).
6c. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w placówce. Na listach umieszcza się datę podania listy do wiadomości publicznej oraz podpis przewodniczącego.
6d. W ciągu 7 dni od opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
6e. Uzasadnienie wydaje się w ciągu 5 dni i zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia wynikającą z liczby ostatniego zakwalifikowanego kandydata, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata.
6f. Rodzic w ciągu 7 dni po uzyskaniu uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
6g. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.
7. Dane osobowe kandydatów przyjętych oraz dokumentację komisji przechowuje się do momentu ukończenia oddziału przedszkolnego lub szkoły przez kandydata.
7a. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych przechowywane są przez okres roku, chyba, że rodzic skierował sprawę do sądu administracyjnego, a ten wydał inne postanowienie.